Shioli Kutsuna as Noriko Ashida (rumoured) in …

Shioli Kutsuna as Noriko Ashida (rumoured) in Deadpool 2