emmafrostblackking: Emma Frost House of X #3…

emmafrostblackking:

Emma Frost
House of X #3 variant by Mike Huddleston